Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.

-Rz 13,14

Ochrzeczeni w Chrystusa Jezusa

 

            W imieniu † Jezusa. Amen. W liście do Rzymian 6,3-4 św. Paweł pisze: Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Podobnie czytamy w liście do Galacjan 3,27: bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

Jest to niczym wybuch nuklearny dla tych, którzy twierdzą, że chrześcijanie nie są w stanie zrobić nic „obfitującego w łaskę”. Paweł mówi tutaj nie tylko o tym abyśmy nie czynili starania o ciało, ale podkreśla, że żyjemy, poruszamy się i jesteśmy w Chrystusie ze względu na Chrzest. My dosłownie umarliśmy i powstaliśmy z martwych, lecz z wyłączeniem prawa, grzechu i śmierci, które cały dzień i noc wciąż chcą zniewolić nas dla naszych pożądliwości, byśmy jeszcze bardziej pogrążali się w grzechu i śmierci.

Ale św. Paweł pisze: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci (Rz 8,1-2).

Święty Paweł w swym liście do Rzymian mówi o faktach. Umarłeś ze względu na Chrzest. Jednocześnie jesteś żywy w Chrystusie. Żyjesz w łączności z Duchem. Jesteś wolny. Ale nie używaj swojej wolności jako okazji, aby znów sprzedać się w niewolę prawa grzechu i śmierci. Przeciwnie, służ innym w bojaźni Chrystusowej (Ef 5,21).

Miłuj innych, bo to jest wypełnieniem Zakonu. Oznacza to, że przez wiarę w słowa i dzieła Chrystusa wypełniasz cały Zakon (Rz 3,31), a poprzez twoją śmierć i nowe życie w Duchu, wydajesz owoce miłości, ponieważ jesteś w Chrystusie, który wspiera cię być mógł wypełniać Jego dobrą wolę, w wolności i spontaniczności, zarówno teraz jak i w wieczności.

Rozważania adwentowe ks. Donavona Riley (Luterański Kościół Synodu Missouri), które prezentujemy poniżej. 

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.