Aleć od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej, I będą dwoje jednem ciałem; a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

Ewangelia św. Marka 10,7-9

Środa trzeciego tygodnia czasu pasyjnego

Modlitwa dnia


Ojcze miłosierny, Twojej cierpliwości i życzliwości względem nas nie ma końca. Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy mogli stale myśleć i postępować według Twego upodobania; przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg, teraz i na wieki. 

Psalmy: Ps 31, 1-5; dodatkowo : Ps 31; Ps 6

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Rodzaju 37, 1-36

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 10, 1-12

 

Rozważanie

Na początku Bóg powiedział, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Dlaczego? Czy jest coś złego w byciu samotnym? Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga z prostym celem. Zarządzać dobrem zgodnie z ustanowionym przez Boga porządkiem. Wyrazem tego, że nie jest dobrze być samemu, jest w szczególności niemożność pojedynczego człowieka do pełnego zarządzania dobrami, które Bóg mu powierzył. Potrzebujemy więzi, która umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału. Dlatego Bóg stworzył kobietę z mężczyzny i połączył ją z mężczyzną ponownie, w pierwszym związku małżeńskim. W ten sposób Bóg z dwojga uczynił jedno. W granicach związku małżeńskiego każdy spełnia się według swego przeznaczenia.

Słowa Jezusa są jednoznaczne. Mojżesz napisał przykazanie pozwalające na rozwód ze względu na zatwardziałość serca mężczyzny: względem swojej żony i Boga, który mu dał tę żonę. Dlatego każdy, kto chce się rozwieść ze swoją żoną, poza powodem seksualnej niemoralności, powstrzymuje spełnienie się w stworzonej i odkupionej roli mężczyzny względem kobiety, którą Bóg mu dał.

Rozwód powoduje rozdzielenie dwóch osób, które Bóg złączył w jedno. Zarazem odsuwa od wypełnienia przeznaczenia nadanego w stworzeniu i dziele odkupienia. Uniemożliwia zarządzanie dobrem w kontekście więzi ustanowionych przez Boga.

Czym jest cudzołóstwo? Podobnie jak oszustwo, obiera oryginał z czystości poprzez dodanie czegoś cudzego. Cudzołóstwo jest czymś więcej niż współżyciem poza związkiem małżeńskim. Jest dodaniem do stworzonego porządku czegoś cudzego, czego Bóg nie stworzył. Ten, kto dopuszcza się cudzołóstwa, szuka dobra przeznaczonego tylko dla związku małżeńskiego.

Kto jest w stanie zrozumieć cudzołóstwo lepiej niż Jezus? Przecież to On, prawdziwy Bóg, złączył się z człowiekiem w jedno ciało. On został powołany, aby był wierny nam, którzy jesteśmy niewierni. To On pozwolił ogołocić się z czystości poprzez nasz grzech, abyśmy my sami i nasze małżeństwa doznały oczyszczenia przez Jego krew. On zniósł cierpienie z powodu oddzielenia od Ojca, abyśmy, jako Jego oblubienica, mogli zostać złączeni z Nim na wieki.  

Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.