Piątek trzeciego tygodnia czasu pasyjnego

Modlitwa dnia


O Boże, jesteś pomocą dla każdego, kto Cię wzywa. Zlituj się nad nami, otwórz nasze oczy abyśmy mogli zobaczyć Twego Syna, abyśmy mogli pojść za Nim drogą, która prowadzi do życia wiecznego; przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg, teraz i na wieki. 

Psalmy: Ps 49, 1-3, 7-10; dodatkowo : Ps 49; Ps 102

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Rodzaju 40, 1-23

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 10, 32-52

 

Rozważanie

Jak rozumiesz słowo "autorytet"? Wiele współczesnych słowników definuje je jako posiadanie władzy. Jednak pochodzenie słowa związane jest bardziej ze sprawowaniem władzy w obrębie określonego stanowiska lub urzędu, niż zwykłe posiadanie władzy.

Jezus rozumiał władzę jako możliwość służenia ludziom. "Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć..." tak brzmi Jego definicja każdego urzędu ustanowionego przez Boga. Słowa te określają znaczenie i cel władzy, jak również jej ograniczenia.

Autorytet kapłanów służących w Świątyni wynikał z góry ustalonego porządku. Jezus krytykował kapłanów za to, że przekraczali dany im autorytet. Postępowali według porządku ustalonego przez nich samych [Mk 7, 8-9]. 

Jakub i Jan zwrócili się do Jezusa z prośbą o udzielenie im Jego władzy i mocy. Jezus odpowiedział im, że używa swej mocy tylko do tego, do czego został powołany, uprawniony. Mógłby zresztą powiedzieć im, że "nie został uprawniony udzielić im takiej władzy".

Gdy Jezus przywołał do siebie Bartymeusza, zapytał go: "Co chcesz, abym ci uczynił?". Ponieważ prośba Bartymeusza zawierała się w granicach autorytetu Jezusa, użył On swej mocy i uzdrowił ślepego.

Jezus mówiąc o tym, że nie przyszedł aby mu słożono, lecz aby służyć, wskazywał na cel danej mu Boskiej mocy i władzy, którą otrzymał jako Jednorodzony Syn Boży i Syn Człowieczy. Jest to czynne posłuszeństwo. 

Mowiąc zaś o tym, że odda swe życie na odkupienie wielu, objawił, że jako Syn Boży i Syn Czlowieczy nie ma władzy uratować siebie samego. Jest to posłuszeństwo pasywne.

Jezus nigdzie nie mówił, że wszelka władza, dana mu zarówno w niebie jak i na ziemi, będzie dana ludziom, lecz będzie należeć do krzyża. Powstał z martwych aby wyzwolić ludzkość siłą wielkiej miłości do człowieka. Swą mocą "zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie" [Iz 40,11].

Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.