A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, iż ktobykolwiek rzekł tej górze: Podnieś się, a rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swojem, leczby wierzył, że się stanie, co mówi, stanie się mu, cokolwiek rzecze.

Ewangelia św. Marka 11,22-23

Niedziela czwartego tygodnia czasu pasyjnego

Modlitwa dnia


Boże Wszechmogący, Ojcze Niebiański, łaskawość Twoja odnawia się każdego dnia. Chociaż zasługujemy na potępienie, przyjmujesz nas jak swe dzieci oraz zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby ciała i duszy. Udziel nam łaski, abyśmy mogli ujrzeć Twoją dobroć, dziękować za dary i służyć Tobie chętnym sercem; przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jedyny Bóg, teraz i na wieki

Psalmy: Ps 60, 1, 9-12; dodatkowo : Ps 60; Ps 102

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Rodzaju 41, 28-57

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 11,20-33

 

Rozważanie

Dlaczego Jezus odpowiedział "Miejcie wiarę w Boga!" na uwagę Piotra odnośnie uschłego drzewa figowego? [Mk 11,22]. No cóż, a czego spodziewał się Piotr? Jezus przeklął drzewo figowe, a Piotr wyglądał na zaskoczonego faktem uschnięcia. Czyż nie jest to znak niewiary? Jak inaczej można zrozumieć zaskoczenie efektem, którego przyczynę znajduje w słowach Jezusa wypowiedzianych dzień wcześniej? Dlatego Jezus wezwał Piotra do wiary w Boga, u którego wszystko jest możliwe.

Kolejne słowa "Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze..." podnoszą poprzeczkę wiary w Boga. W sposób oczywisty Jezus stwierdza, że wiara w Boga opiera się na zawierzeniu w nieograniczoną zdolność Boga, który ma moc uczynić wszystko, co powie. Nieważne ile modlitw zmówimy, ale ważne do kogo się modlimy. Kierujemy naszą wiarę na Jezusa Chrystusa oraz Jego życie "z nami" i "dla nas". Apostoł Paweł wyjaśnia Bożą zdolność odpowiedzi na nasze modlitwy w liście do Efezjan 3,20: "Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy". Podobnie mówi autor hymnu "Z wielką prośbą przyjdź do Króla" [śpiewnik LSB 779:2].

Nie tylko Piotr zdziwił się, że drzewo zmieniło się zgodnie ze słowem Jezusa. Arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi Izraela byli zdziwieni, że lud Boży przemienił się zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Widząc, że ich własne słowa nie mają wpływu na ludzi, tym bardziej stawali się sfrustrowani. Zdziwienie potwierdzało ich niewiarę. Już wcześniej wyrazili niechęć do wiary, gdy nie poparli misji Jana Chrzciciela.

Celem wiary jest przyjęcie Boga i Jego dzieła. Jezus jest objawieniem Boga i Jego dzieła dla nas, naszego grzechu, naszej niewiary. Przyjmując Jezusa, otrzymujemy Boga wraz z darem przebaczenia i pokoju. 

 

Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.