Które jest najpierwsze ze wszystkich przykazanie? A Jezus mu odpowiedział: Najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Przetoż będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie. A wtóre temu podobne to jest: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. Większego przykazania innego nad to nie masz.

Ewangelia św. Marka 12,28-31

Środa czwartego tygodnia czasu pasyjnego

Modlitwa dnia


Panie Jezu Chryste, Najwyższy Arcykapłanie, oczyść nas mocą Twojej krwi, abyśmy mogli w czystości i pokoju uwielbiać i wywyższać Twoje święte imię. Albowiem żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, jedyny Bóg, teraz i na wieki.. 

Psalmy: Ps 26, 1-7; dodatkowo : Ps 16; Ps 6

Czytanie ze Starego Testamentu: ks. Rodzaju 44, 1-18, 32-34

Czytanie z Nowego Testamentu: Ewangelia św. Marka 12,28-44

 

Rozważanie

Nie znając Jezusa osobiście, pewien uczony w Piśmie potwierdził przyjście Królestwa Bożego oraz służbę i powołonie Mesjasza. Jezus odpowiedział mu, że jest bliski Królestwa Bożego. Przyjęcie Królestwa będzie podobne do przykładu Dawida. Duch Święty powołuje do wiary, która przejawia się w wyznaniu: „Jezus jest Panem”. 

Jezus przestrzegał też przed uczonymi w Piśmie, którzy postępując na pokaz, oddalali się od Królestwa Bożego. Jaka jest przyczyna oddalania się od Królestwa Bożego? Roszczenia każdego do Królestwa są weryfikowane przez to czy miłujemy bliźniego swego jak siebie samego.

Następnie Jezus usiadł naprzeciwko skarbnicy i przypatrywał się ile pieniędzy wrzucali ludzie. Jaką miarą posługiwał się Jezus, oceniając dary? Czym były dwie monety w porównaniu do denara albo woreczka złotych szekli? Prawie niczym. Chyba że weźmiemy pod uwagę ich wartość dla samej osoby pozostawiającej taki dar. Wartość pieniężna darów bogaczy znacząco przewyższała dwie monety kobiety, a jednak dawali oni z nadmiaru bogactwa. Nic albo niewiele im ubywało, nic też nie pozyskiwali. Kobieta oddała wszystko, a pozyskała Królestwo Boże.

Jezus, wskazując na wiarę kobiety, zaznacza czym jest życie w Królestwie Bożym. Ona oddała wszystko całkowicie skorumpowanemu systemowi, pod rządami którego najprawdopodobniej sama doznawała cierpienia. Najwyraźniej kapłani i starsi ludu zaniedbali obowiązek troszczenia się o wdowę. Jej wiara zaś w Królestwo Boże stała się źródłem wolności, miłości do Boga oraz bliźniego. 

Jezus Chrystus jest miłością Bożą. Nie potrafimy żyć jego życiem miłości do Boga, do nas i do naszych bliźnich. On pozostawił wszystko, wyparł się samego siebie, aby móc służyć nam i nas zbawić [Flp 2, 7]. Krzyż pozostanie świadectwem na zawsze, jak Ojciec i Syn z miłości do nas wyparli się siebie samych. Dzięki takiemu wyparciu się, Królestwo Boże stało się bliskie nam, którzy byliśmy daleko za względu na grzech. Ze względu na miłość do nas, Bóg pozwolił oddalić się naszemu grzechowi, abyśmy mogli zbliżyć się do Niego i Jego Królestwa przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

Rozważania pasyjne z Nowego Testamentu na każdy dzień Roku Kościelnego (Luterański Kościół Synodu Missouri).

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.