Stowarzyszenie ESLK

Ewangelickie Stowarzyszenie Luteran Konfesyjnych

Ewangelickie Stowarzyszenie Luteran Konfesyjnych (ESLK) zostało założone jako stowarzyszenie zwykłe w sierpniu 2021 r. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez wybieranego na 2-letnią kadencję przedstawiciela. Obecnie funkcję tę pełni Grzegorz Żarnecki. Cele i zakres działalności stowarzyszenia określa regulamin.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA, CELE

 Z Regulaminu ESLK:
 
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
 2. Cele Stowarzyszenia to:
  1. rozpowszechnianie informacji na temat luteranizmu konfesyjnego;
  2. integracja społeczności luterańskiej i sympatyków konfesyjnego luteranizmu;
  3. informowanie o działalności luterańskich organizacji konfesyjnych, w szczególności Kościołów należących do Międzynarodowej Rady Luterańskiej;
  4. działalność ewangelizacyjna;
  5. działalność kultu religijnego;
  6. promowanie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym członków i w przestrzeni publicznej.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
  1. organizację wydarzeń kultowych, w tym w szczególności nabożeństw i modlitw;
  2. organizację zjazdów i spotkań członków i sympatyków (stowarzyszenia lub luteranizmu konfesyjnego);
  3. organizację konferencji;
  4. działania edukacyjne;
  5. działalność wydawniczą, w tym w szczególności wsparcie dla Konfesyjnego Portalu Luterańskiego (wpisanego do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr. 2530 – na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I Ns.Rej.Pr. 464/12.);
  6. współpracę oraz wsparcie dla innych organizacji luterańskich i dla podmiotów prowadzących działalność charytatywną lub diakonijną.

 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca ESLK organizuje nabożeństwa nieszporne w Krakowie. Liturgia odbywa się w kancelarii parafii ewangelicko-prezbiteriańskiej przy ul. Smolki 8, zawsze o godzinie 17:00.

 
 
Stowarzyszenie nie jest formalnie powiązane z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP. O członkostwo w stowarzyszeniu może ubiegać się każdy polski obywatel, który sympatyzuje z luteranizmem.
 
 

Kontakt do przedstawiciela stowarzyszenia:
e-mail: g.zarnecki@konfesyjni.pl

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.