Biblia

Umiejscowienie księgi w kanonie biblijnym jest elementem tradycji, który ma wpływ na percepcję kluczowych wątków Biblii. Zwyczajowo w każdym kanonie grupuje się księgi w dość jednolite grupy. Zakwalifikowanie księgi do jednej z tych grup, nakłania do ich interpretacji w podobny sposób. Uwaga interpretatorów jest skierowana na dostrzeganie cech wspólnych i spłycanie różnic między księgami należącymi do tej samej kategorii. To wpływa również na rozumienie terminów, którymi określa się kategorie ksiąg.

Analiza fragmentu Księgi Malachiasza 2, 2

Artykuł rozpoczyna się od osadzenia analizowanego fragmentu w jego pierwotnym kontekście. Przedstawione zostaną zarówno okoliczności powstania Księgi Malachiasza, jak i umieszczenie badanego fragmentu w strukturze tekstu. W kolejnych partiach będą omawiane kluczowe pojęcia użyte w Mal 2,2, czyli błogosławieństwo i przekleństwo. Następnie zostanie omówiony obraz niegodnego kapłana w Księdze Malachiasza wraz z zaleceniami dotyczącymi obrony przeciw nim. Przed zamykającymi artykuł wnioskami nastąpi próba umieszczenia obrazu niegodnego kapłana w ramach eklezjologii wyrażonej w Wyznaniu Augsburskim.

Jezus żyje, z Nim i ja... [ŚE 178], tak śpiewamy w starej kościelnej pieśni. Słowa te oczywiście nie oznaczają tego, jakobyśmy dzielili życie z każdą organiczną istotą, ani też faktu, że żyjemy w XX wieku jako chrześcijańscy obywatele środkowej Europy; nie, to małe słówko „z”, które w Nowym Testamencie tak często spotykamy (występujące w greckim jako przedrostek „syn”), oznacza całkowite zjednoczenie się z Chrystusem w tym Jego stanie, w którym On się w danej chwili znajduje, udział w tym wszystkim, co jest Jego. Jego śmierć - moją śmiercią! Jego życie - moim życiem! Z Nim żyć oznacza być z Nim zmartwychwstałym; ale to, że się z Nim zmartwychwstało, wskazuje na wspólną z nim śmierć.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.