Ostatnio dodane

Chaos, porządek, twórczość

Chaos, porządek, twórczość

Written byMateusz Minkus

Jakie jest biblijne znaczenie tytułowych pojęć? W których fragmentach Pisma Świętego one występują? I co wynika z tego dla naszego życia?

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

W poszukiwaniu Tradycji apostolskiej

Written byGrzegorz Żarnecki

Wspólne nauki Didache, Listu Klemensa i Listu Barnaby

Zmartwychwstały

Zmartwychwstały

Written byEwa von Tiele-Winckler

Jezus żyje, z Nim i ja... [ŚE 178], tak śpiewamy w starej kościelnej pieśni. Słowa te oczywiście nie oznaczają tego, jakobyśmy dzielili życie z każdą organiczną istotą, ani też faktu, że żyjemy w XX wieku jako chrześcijańscy obywatele środkowej Europy; nie, to małe słówko „z”, które w Nowym Testamencie tak...

Spojrzenie na Krzyż

Spojrzenie na Krzyż

Written byEwa von Tiele-Winckler

Kto ma oczy otwarte na własną nędzę, ten spostrzega również jak cudowny jest krzyż. Tylko ułaskawieni grzesznicy mogą pojąć tajemnicę zbawienia, które zostało dokonane w tak niezmiernym cierpieniu.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.