Kazania

Zbliżając się do końca kolejnego roku kościelnego, przypomina się nam ten apokaliptyczny ton, że koniec jest bliski. Przez cały rok pastorzy, misjonarze i nauczyciele głosili posłanie, do którego zostali powołani: że Bóg posłał na świat swego Syna Jedynego, Jezusa, aby świat mógł być zbawiony przez Niego i każdy, kto w Niego wierzy nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Innymi słowy Jezus - z łaski Bożej - jest jedyną drogą do zbawienia, które można otrzymyć - nie zasłużyć - tylko przez wiarę.

9.I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. 10.Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. 11.Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, 12.stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. 13.A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. 14.Przysłuchiwała się też pe­wna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. 15.A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.

Dz 16,9-15

DROGIE SIOSTRY I DRODZY BRACIA W PANU!

Osobiście bardzo lubię czytać i rozważać Dzieje Apostolskie ponieważ w nich zawarta jest autentyczna historia pierwotnego Kościoła,  jego powstawanie, jego misja, jego wzrost i jego rozwój.

Dzisiejszy tekst kazalny pokazuje jak chrześcijaństwo dotarło do Europy, jak uwierzyła i dała się ochrzcić wraz z całym swoim domem, z całą rodziną, pierwsza chrześcijanka w Europie. Miasto Tiatyra, z którego pochodziła, współcześnie na jego terenie znajduje się tureckie miasto Akhisar. 

A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. 2.Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmier­ci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. 3.Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upa­miętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. 4.Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. 5.Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. 6.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Obj 3,1-6

lMASZ IMIĘ, ŻE ŻYJESZ, A JESTEŚ UMARŁY?

Umiłowani w Panu! Siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie!

Po raz drugi w tegorocznym Adwencie jest do nas skierowany adwentowy list, którego pierwotnie adresatem był zbór chrześcijański w Sardes, a nadawcą tego listu jest ten, który o sobie powiada” „przyjdę” - JEZUS CHRYSTUS!

List ten był skierowany do jednego ze zborów Azji Mniejszej, mianowicie w Sardach, który był dawną stolica Lidii, ośrodka włókienniczego podobnego do naszej dawnej Łodzi, czy Bielska – Białej.

7 . A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. 8.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. 9.Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. 10.Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11.Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 12.Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. 13.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Obj 3,7-13

OTWARTE DRZWI DLA WIERZĄCYCH!

Umiłowani w Panu! Siostry i bracia w Panu Jezusie Chrystusie!
Przez kolejne dwie niedziele Adwentu będziemy zastanawiali się nad listami adwentowymi skierowanymi do Kościoła, do zboru i do każdego pojedynczego wierzącego.
Te listy przekazał nam św. Jan Apostoł poprzez objawienie jakie doznał na wyspie Patmos. Jednak dokładny nadawca tych listów nie jest wymieniony. O)kreślony jest jednak dokładnie słowami: „ święty ” i „ prawdziwy ”. Takimi słowami nie może być nazwany żaden człowiek. Tu mówi sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Tu mówi na nowo przychodzący Pan. A mówi nie tylko do pojedynczego zboru, ale i do całego Kościoła' także do nas, bo Pan zboru w Filadelfii jest także naszym Panem. Na Jego Adwent, czyli na Jego powtórne przyjście i my czekamy tak, jak czekał pierwotny Kościół, jak czekał zbór w Filadelfii.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.