IV Zjazd Konfesyjnych

W dniach 4-5 czerwca 2022 roku w parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu odbył się kolejny, czwarty zjazd konfesyjnych luteran. Był to drugi zjazd w formie stacjonarnej. Tematem przewodnim zjazdu była modlitwa.

W zjeździe wzięło udział kilkunastu uczestników, będący przedstawicielami różnych parafii ewangelicko-augsburskich, w tym parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, parafii w Krakowie, Katowicach, Tychach, Hołdunowie, sympatycy z innych kościołów chrześcijańskich oraz duchowni ewangeliccy, w tym duchowni Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej: proboszcz parafii w Czeskim Cieszynie ks. Rafał Bukowiecki oraz proboszcz parafii w Gródku ks. Jakub Retmaniak.

Po przywitaniu Grzegorza Żarneckiego referat pod tytułem „Dlaczego mamy się modlić” wygłosił ks. Rafał Bukowiecki, w którym przytoczył wiele biblijnych argumentów za modlitwą oraz sposobami modlitw, poruszył także temat modlitwy w źródłach patrystycznych oraz reformacyjnych.

Kolejny referat „Przegląd wybranych motywów modlitw biblijnych” zaprezentował Mateusz Minkus, w którym skoncentrował się na przedstawieniu motywów modlitw z ksiąg Jonasza oraz Habakuka, a dalej z Nowego Testamentu z Ewangelii św. Mateusza.

Po przerwie kawowej ciekawy referat wygłosili Magdalena oraz Konrad Kulaskowie, który dotyczył modlitwy małżeńskiej oraz małżeństwa w modlitwie. Magdalena Kulasek zaprezentowała osobiste doświadczenie takiej modlitwy oraz przybliżyła temat modlitwy małżeńskiej w perspektywie biblijnej, także posiłkując się fragmentami z ksiąg deuterokanonicznych. Następnie temat w perspektywie biblijnej oraz teologicznej rozwinął Konrad Kulasek.

Ostatni z referatów zaprezentował Igor Mędela, który mówił o modlitwie wspólnotowej, koncentrując się na chrześcijańskiej liturgii oraz modlitwie liturgicznej. Po referacie wywiązała się dyskusja, dotycząca współczesnego używania modlitwy liturgicznej w luteranizmie, psalmów w liturgii oraz doświadczeń różnych kościołów luterańskich.

Po przerwie obiadowej uczestnicy zjazdu wzięli udział we wspólnej modlitwie liturgicznej, czyli nabożeństwie nieszporów według porządku ze Śpiewnika Ewangelickiego1. Były to szczególne nieszpory, ponieważ odbywały się w wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego. Rozważanie wygłosił ks. Jakub Retmaniak, w którym wskazał na możliwości i sposoby działania Ducha Świętego oraz podobieństwo jego działania do wody, która jest konieczna do życia, a z drugiej strony jest potężnym żywiołem. Nie brakowało także odniesień do tematu zjazdu, czyli modlitwy w życiu chrześcijańskim. Nieszpory zostały uświetnione oprawą muzyczną Dominiki Centner (śpiew) oraz Jakuba Cieślara (gitara). Modlitwa liturgiczna staje się nieodłącznym elementem spotkań luteran konfesyjnych.

Ostatnim punktem sobotniego programu był panel dyskusyjny dotyczący doświadczenia modlitwy niewysłuchanej i niespełnionej. Moderatorem dyskusji był Grzegorz Żarnecki, panelistami ks. Marek Londzin, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Dzięgielowej i radca Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz ks. Jakub Retmaniak. W trakcie dyskusji paneliści podzielili się swoimi duszpasterskimi doświadczeniami, odnieśli się także obszernie do luterańskiej teologii. W panelu aktywny udział wzięli także uczestnicy zjazdu. Było to zakończenie oficjalnego programu zjazdu.

W niedzielę w kościele ewangelickim św. Jakuba Mniejszego Apostoła w Ustroniu odbyło się uroczyste nabożeństwo w Święto Zesłania Ducha Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy zjazdu udali się w podróż powrotną.

W trakcie zjazdu promowana była książka autorstwa Kamila Basińskiego „Ty, który miliony gwiazd zapaliłeś” oraz istniała możliwość jej nabycia. Patronat medialny nad książką sprawuje m.in. grupa Luteranie konfesyjni - sympatycy na Facebooku.

Organizatorzy w imieniu swoim i wszystkich uczestników zjazdu składają podziękowania dla ks. Dariusza Lercha, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu za serdeczne przyjęcie i umożliwienie odbycia zjazdu w parafii ustrońskiej. Podziękowania należą się także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zjazdu oraz oczywiście wszystkim uczestnikom.

Zjazdy konfesyjnych służą zarówno integracji, dyskusjom na tematy teologiczne oraz poszerzania swoich teologicznych i luterańskich horyzontów w myśl luterańskiej teologii konfesyjnej. Stałym elementem zjazdów jest także modlitwa liturgiczna. Wobec wszystkiego co zostało napisane, z nadzieją można patrzeć na rozwój środowiska konfesyjnych luteran w Polsce oraz także na współpracę z otwartymi na konfesyjnych środowiskami luterańskimi w Polsce.

Kolejne spotkanie planowane jest na jesień 2022 roku.


1Śpiewnik Ewangelicki, str. 1517

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.