Małżeństwo, rodzina, seksualność

HUMAN REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

Stanowisko Kościoła Australii w kwestiach bioetycznych

Na łamach naszego portalu prezentujemy różne stanowiska kościołów staroluterańskich  w ważnych kwestiach społecznych. Tym razem przedstawiamy tłumaczenie oficjalnego dokumentu Luterańskiego Kościoła Australii (LCA) w przedmiocie możliwości korzystania przez bezdzietne małżeństwa z medycznych i naukowych metod wspomagania rozrodu i leczenia niepłodności.

Na marginesie dodajemy, że z uwagi na konieczność zachowania zgodności prezentowanych tłumaczeń z ich oryginalnymi wersjami, staramy się jak najmniej ingerować w ich poprawność stylistyczną, stąd często ich stylistyka odbiega od zasad obowiązujących w języku polskim.

 

Luterański Kościół Australii

Komisja Kwestii Społecznych i Bioetycznych

 

Technologie rozrodu (rozmnażania) człowieka

___________________________________________________________________

Przygotowane przez Komisję. Przyjęty przez Synod Generalny, 1987 Konwencja.

___________________________________________________________________

Wstęp

Kościół uznaje, że niezamierzona (nieumyślna, przymusowa) bezdzietność może dotyczyć (obciążać) w przybliżeniu około 10-15% par małżeńskich; i kościół wie, że ponieważ następuje szybki rozwój w różnych technologiach wspomagania rozrodu (rozmnażania) człowieka, bezdzietne pary mogą mieć szansę stworzenia rodziny; i kościół ma pastorski obowiązek prowadzić swoich członków w ich rozważaniach o moralnych aspektach tych procedur.

Oświadczenie

Z tego powodu kościół

 (a) popiera naukowe i społeczne starania (próby) zmierzające (przeznaczone)

1) do pomagania i korygowania natury w zapobieganiu bezdzietności i

2) do przywracania i podtrzymywania możliwości dla par małżeńskich do tworzenia rodziny;

(b) akceptuje procedury rozrodu (rozmnażania), które pomagają parom małżeńskim w powstaniu (tworzeniu) ich dzieci, ale sprzeciwia się tym metodom leczenia niepłodności, które pozbawiają dzieci genetycznego dziedzictwa jego dwóch rodziców, którzy mają społeczny obowiązek otoczyć je opieką i są za nie odpowiedzialne;

(c) odrzuca te procedury rozmnażania, które pociągają za sobą (obejmują) zamierzone (umyślne) uszkodzenie i niszczenie ludzkich zarodków (embrionalnej istoty ludzkiej); i z tego powodu namawiamy (zalecamy) pary małżeńskie do rozważenia tego w świetle Słowa Bożego przed poszukiwaniem technologicznej pomocy albo medycznym zabiegiem (leczeniem).

(d) podtrzymuje, że Bóg jest dawcą małżeńskim, mający moc łączenia i tworzenia, miłością która jest autentycznym źródłem tworzenia nowego życia, że On wysłuchuje i krzepi (podtrzymuje) tych, którzy noszą ciężar niezamierzonej (nieumyślnej, przymusowej) bezdzietności, i z tego powodu (kościół) stara się otoczyć miłosierną pastorską opieką i radą te pary i jednostki, które nie mogą zostać rodzicami drogą naturalną [=biologiczną].

tłumaczenie : Marcin Ślizak.

źródło : HUMAN REPRODUCTIVE TECHNOLOGY 

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.