Urząd w kościele

Stanowisko Prezydenta Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri ks. dr. Alvina L.Barry

Wiele denominacji ordynuje kobiety na urząd pastorski, także wiele Kościołów Luterańskich. Jest ważne, aby luteranie z Synodu Missouri byli gotowi do dania dobrej odpowiedzi i wyjaśnienia dla tych, którzy kwestionują nasze stanowisko w tej sprawie. Mamy więc możliwość aby powiedzieć prawdę w miłości.
Co Bóg mówi o kobietach posługujących w urzędzie pastorskim?
Pan uczy nas przez Swe Słowo, że kobietom nie zostało powierzona odpowiedzialność służby w kościelne w charakterze pastorów.

W następujących stwierdzeniach czytamy, że :

Tak jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń milczą. Nie pozwala się bowiem im mówić, ale niech będą podporządkowane, jak nakazuje to również Prawo. ?to, co wam piszę, jest nakazem Pana.? (1 Kor. 14,33 34.37).
Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam też kobiecie nauczać ani górować nad mężczyzną, lecz ma trwać w cichości.(1 Tm 2,11?12).
Nauka ta jest godna wiary. Jeśli ktoś zabiega o urząd biskupa, pragnie tego, co dobre. Trzeba więc, aby biskup był bez zarzutu, mężem jednej żony(1 Tm 3,1?2).
Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, zgodnie z tym, co ci poleciłem. Może to być ktoś, kto jest nienaganny, jest mężem jednej żony i ma dzieci wierzące, nie oskarżane o rozpustę lub niekarność(Tt 1,5?6).
Bóg dał Swemu Kościołowi wiele darów. Wśród nich dar urzędu publicznej, pastorskiej służby. Przyjmujemy to co Bóg daje, w taki sposób w jaki dał, i w formie w jakiej dał. Nie mówimy Bogu, że Jego dar nie jest wystarczająco dobry dla nas albo, że nie lubimy formy w której dał na ten dar. Przyjmujemy Boże dary takie jakie On daje, z dziękczynieniem i chwałą. Cieszymy się z możliwości, które Bóg nam daje ? swemu odkupionemu ludowi, by mu służyć w Kościele i w codziennym życiu.
Kościół, który chce pozostać wierny Słowu Bożemu, nie może zezwolić na ordynację kobiet na urząd pastorski.
Biblia mówi, że my wszyscy jesteśmy jednością w Chrystusie. Czy z tych słów wynika, że kobiety mogą służyć jako pastorzy ? Są takie kościoły, które wierzą, że św. Paweł w Gal 3,28 pozwolił na służbę pastorską dla kobiet: Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie.
Jednak ten wers nie naucza o braku różnic między tymi różnymi grupami, ale raczej naucza o równości w zbawieniu, którą wszyscy Chrześcijanie mają w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
Paweł chce abyśmy wiedzieli, że wszyscy są równie grzeszni i równie zbawieni przez dzieło Boga w Jezusie Chrystusie. Gal 3,28 nie zaprzecza ani nie przewraca nigdzie uwag św. Pawła.
Ten fragment nie odnosi się do ordynacji kobiet, mówi natomiast o równości w zbawieniu w Chrystusie, za co chwalimy Trójjedynego Boga, jednakże nie oznacza to, że wszyscy mają służyć jako pastorzy.

Jeśli mężczyźni i kobiet mają równe prawa, czemu kobiety nie mogą być pastorami?

Problem ordynacji kobiet nie jest kwestią praw człowieka, czy tradycji kościelnych, czy też różnych ludzkich opinii i zwyczajów. Nie jest to także kwestia dyskryminacji kobiet.
Różni społeczni reformatorzy w naszej kulturze chcieli byśmy wierzyli, że mężczyźni i kobiety są całkowicie wymienni i to, że Bóg stworzył różnice nie ma wpływu na ich życia na świecie. Jest to nie tylko sprzeczne z jasnym świadectwem natury, ale także z Biblią. Biblia uczy odmiennego spojrzenia na Boże stworzenie.
Pisma uczą nas, że zarówno mężczyźni jak i kobiety zostali stworzeni na obraz Boga, ale w dwóch odrębnych i szczególnych stworzeniach Bożych. Chwalimy Boga za Jego mądrość w stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety.
Wierzymy, że Bóg obdarował mężczyzn i kobiety różnymi odpowiedzialnościami i obowiązkami. Dla przykładu - mężczyźni dostali dar od Boga, do bycia mężami i ojcami; kobiety dostały dar od Boga do bycia żonami i matkami. Tak więc, także i w Kościele Bóg obdarował mężczyzn i kobiety różnymi, za to uzupełniającymi się odpowiedzialnościami i obowiązkami w służbie.

Jakie są role mężczyzn i kobiet w Kościele?

Obecnie mężczyźni i kobiety służą swemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Mężczyźni mają Boże zobowiązanie do bycia w duchowym pastorskim przywództwie w Kościele. Kobiety są wezwane do pomocy mężczyznom w tej kompetencji.
Charakter służby zależy od tego, co robimy w kościele.
Mamy jednego Pana i jednego Mistrza ? Jezusa Chrystusa. Służymy mu w taki sposób w jaki On pragnie. Bóg powierzył odpowiedzialność służby pastorskiej jedynie dla niektórych mężczyzn. Kościół wzywa tych mężczyzn do służby jako reprezentantów Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, w urzędzie pastorskim. Kobiety nie zostały wezwane do takiej służby, ponieważ Bóg nie dał tej odpowiedzialności kobietom.
Czemu Jezus nie wezwał kobiety do służby apostolskiej? Czemu, przez Apostoła Pawła, zakazał On służby kobietom w roli pastorów w kościele? Musimy zostawić odpowiedzi na te pytania Bogu. Polegamy na tym co przekazał nam Bóg w Swym Słowie. Bóg nie dał Kościołowi możliwości powoływania i ordynowania kobiet do pastorskiego urzędu. Uznajemy i respektujemy Bożą wolę w tych sprawach i chwalimy Go za liczne dary, które dał nam wszystkim, poprzez cudowne możliwości, którymi obdarzył zarówno mężczyzn i kobiety, aby mu służyli.

Dlaczego więc niektóre Kościoły ordynują kobiety na pastorów?

Tu również, jak w wielu innych kwestiach, powodem różnic między innymi ciałami kościelnymi są różne postawy w stosunku Pism.
Nasz Synod potwierdza prawdę, że Pisma Święte są dla nas Bożym perfekcyjnym i bezbłędnym objawieniem. Przyjmujemy to co Bóg nam dał w Swym Słowie. Nie możemy przeoczyć tego Słowa, zignorować je, uciec od wyjaśnienia, czy w inny sposób pominąć to co Pan objawił nam przez Apostoła Pawła. Kościoły, które ordynują kobiety wybrały uznanie pism św. Pawła, za jego własną osobistą opinię. Jest rzeczą trudną utrzymać to w świetle faktu, że św. Paweł więcej niż raz powtarza swoje stanowisko w tej kwestii, a także wyraźnie wyraża, że nie jest to jego osobista opinia ale Boże polecenie.

Jak wierni luteranie mogą odpowiedzieć na ordynację kobiet?

Po pierwsze - nigdy nie powinniśmy stać się defensywni czy antagonistyczni w stosunku do tego problemu. Zamiast tego po prostu musimy mówić o prawdzie w miłość, dając świadectwo naszej wiary, a także uznając to za kolejną okazję do powiedzenia : Tak wierzymy, nauczamy, wyznajemy i praktykujemy.
Po drugie - musimy miłować i być łagodnym w stosunku do ludzi, którzy należą do kościołów ordynujących kobiety. W wielu przypadkach są oni po prostu nieświadomi dlaczego tak się stało. Dostali nieprawidłowe informacje, a także nie posiadają czystych podstaw w Piśmie, do zrozumienia czemu ordynacja kobiet jest w sprzeczności z Bożym Słowem. Musimy wyjaśnić te kwestie w miłości, łagodności i w współczuciu.
Po trzecie - ważne jest dla nas, aby wyjaśnić w jaki sposób kobiety mają realizować swą służbę w Kościele. Jest wiele dróg służby dla kobiet jako pełnoetatowych pracownic kościelnych w Luterańskim Kościele Synodu Misssouri, chociażby w służbie nauczycielskiej, dyrektorów Chrześcijańskiej edukacji, dyrektorów Chrześcijańskich ośrodków pomocy, diakonis i parafialnych pielęgniarek.
Świeckie kobiety mają wiele możliwości służby poprzez różne kościelne wspólnoty, cechy i ligi, wraz ze służbą jaką zapewniają w nauczycielskim wolontariacie. Mają wiele możliwości do służenia w lokalnym zborze jako członkinie różnych rad i komitetów. Dziękujemy Boga za liczne błogosławieństwa i dary, które przychodzą kościołowi poprzez służbę kobiet.
Musimy podkreślić możliwości, że Bóg zapewnił nam wszystkim ? mężczyznom i kobietom, służbę w Jego Królestwie. Jakże niefortunne byłoby, gdybyśmy dopuścili nas samych, na stanie się usidlonymi w egocentrycznym zapotrzebowaniu na prawa, a przez to odwrócić wzrok od Pańskiego powołania do służby. Domaganie się od Boga tego, czego On nie dał, stoi w sprzeczności z rozumieniem bycia dzieckiem Boga. Kiedy skupiamy się na miłości i służbie wobec innych, widzimy, że jest więcej do zrobienia dla nas wszystkich.
Służymy sobie wzajemnie w miłości, dostosowując naszą służbę do Słowa Bożego. Nikt w Kościele nie jest powołany do bycia mistrzem ponad kimkolwiek. Pastorzy są Chrystusowymi sługami, którzy dbają od lud Boży poprzez Chrystusowe Słowo i Sakramenty.
Tak więc przez te dary, nasz Pan, łaskawie daje się nam dla naszego zbawienia, w pokornej ofiarnej służbie, zgodnie z wolą Jego Ojca.
Mamy zaszczyt podążać za przykładem Chrystusa, pełni wdzięczności w naszych sercach za wielość Jego darów, a najbardziej za fary przebaczenia, życia i zbawienia.
Niech Bóg błogosławi naszą służbę dla Niego, ze względu na Ewangelię Chrystusa naszego Pana.

Ks. Dr Alvin L.Barry Prezydent Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.