Kazania

Kazanie na 26 Niedzielę po Trójcy Świętej 2018

Zbliżając się do końca kolejnego roku kościelnego, przypomina się nam ten apokaliptyczny ton, że koniec jest bliski. Przez cały rok pastorzy, misjonarze i nauczyciele głosili posłanie, do którego zostali powołani: że Bóg posłał na świat swego Syna Jedynego, Jezusa, aby świat mógł być zbawiony przez Niego i każdy, kto w Niego wierzy nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Innymi słowy Jezus - z łaski Bożej - jest jedyną drogą do zbawienia, które można otrzymyć - nie zasłużyć - tylko przez wiarę.

Przez cały rok słudzy Boży, posłani w świat, głosili, że Jezus został poczęty przez Ducha Świętego i zrodzony z dziewicy. Nie przez naturalne poczęcie, lecz przez Boga objawiającego się i dzielącego nasze brzemienia.

Głoszono nam na nowo i nowo
• że Jezus został osądzony za nasze grzechy
• że umarł na krzyżu jako nasz kozioł ofiarny
• że zmartwychwstał i wstąpił do Nieba
• że On przyjdzie ponownie /// nie uniżony /// ale w swoim chwalebnym stanie ///
 aby osądzić zarówno żywych, jak i umarłych ... i wreszcie
• że koniec jest blisko!

Ale /// jak blisko jest koniec?
Odpowiedź jest całkiem oczywista z opisu wniebowstąpienia Jezusa w Dziejach Apostolskich: 1:11 "Gdy uczniowie patrzyli
Jezus został podniesiony, a obłok zabrał go z ich oczu ". Znaczenie: Jezus nie kontynuował wznoszenia się
w nieskończoność przestrzeni. Został właśnie zabrany im z oczu, jakby wracał za zasłonę i teraz
On jest tam, gdzie Bóg zawsze był od początku stworzenia (jak w Księdze Rodzaju 1: 2) unosząc się nad
twarz wód - twarz ziemi - właśnie tutaj, właśnie teraz.
Czy naprawdę zrozumiałeś, co znaczy, że Bóg objawił się światu w Jezusie Chrystusie? Pan Bóg
nie przybył z daleka w świat ... objawił się tam, gdzie zawsze był ... potem
wykonując wszystko, do czego przyszedł, został zabrany z pola widzenia. Ale On objawi się ponownie na końcu.
To były ostatnie słowa Jezusa przed Jego wniebowstąpieniem (z Mateusza 28: 19-20): Idźcie i nauczajcie wszystkich
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając ich
obserwuj wszystko, co ci przykazałem. A oto (zauważcie nacisk tutaj), zawsze jestem z wami, aby
koniec wieku.
Miej to na uwadze, kiedy przedstawiam apostołowi 2 dodatkowe oświadczenia z objawienia Jezusa
Jan:

2
• Pierwszy z Objawienia 1: 8 "Ja jestem Alfą i Omegą, który jest i który był i kto ma
przyjdź, jestem Wszechmocny ".
• Drugi z Objawienia 22:13 "Jestem pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem".
A więc powód na chwilę:
• Jeśli Jezus jest początkiem i końcem i
• Jeśli Jezus jest z nami zawsze ...
Wynika z tego, że koniec jest rzeczywiście bardzo blisko.
To są ostatnie dni, kiedy widzimy Jezusa oczami wiary, to znaczy przez
obraz Jezusa dał swemu Kościołowi malować świat; a Kościół Chrystusowy jest królestwem Boga
przychodzi tylko to, że uczono nas modlić się w Modlitwie Pańskiej: wypełniać wolę Bożą, głosić pokutę
i wiara w Słowo, które stało się ciałem - Jezus. Nawiasem mówiąc, właśnie to sprawia, że ​​budowanie kościoła jest odpowiednie
kult. Nie jego zewnętrzny wygląd, nie my, ale głoszenie Słowa Bożego w czystości i prawdzie
zarządzanie sakramentami Jezus ustanowił i przez które zbawia tych, którzy - jak my -
jesteśmy na świecie i dlatego, że w końcu możemy zobaczyć Go twarzą w twarz.
Koniec nie jest kwestią czasu, ale jakości.
Pewnego dnia nastąpi koniec tego świata, ale "wynik końcowy" zamierzony przez Boga przez Jezusa jest w nas
sięgnij teraz (Mk 1:15 "Czas się wypełnił, a królestwo Boże jest blisko, nawróćcie się i wierzcie w
ewangelia. ") Co więcej, jesteśmy już częścią tego, ponieważ:
• Teraz Jezus wyciąga na świat przez nas swoje gałęzie. Jakiż to wielki komfort, że my
są bezpiecznie wszczepieni w Tego, który jest drzewem życia.
• Teraz Jezus dotyka uszu, serc i umysłów poprzez to samo Słowo, które jest nam głoszone, więc
że wielu innych może położyć wiarę na tym, co Jezus robi dla nas.
Jedynie Jezus jest naszym kamieniem węgielnym, naszą Skałą zbawienia i zgodnie z Psalmem 46: 1 On jest także naszym Schronieniem
i siłę i (zauważcie tutaj nacisk) bardzo aktualną pomoc w kłopotach.
Ale jak Piotr, Jakub, Jan i Andrzej - uczniowie, którzy byli z Jezusem od początku - nasza wiara
przesiąknięty jest sceptycyzmem. My również wciąż pytamy o znaki, które możemy zmierzyć, abyśmy mogli ustalić
nasza wiara.
Ale Jezus nie odpowiada na swoich uczniów w ten sam sposób, w jaki robi faryzeuszy w Ew. Marka 8:12 (Dlaczego tak jest
pokolenie szukasz znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu niewiernemu pokoleniu), ponieważ my
to nowe pokolenie - według własnego miary Jezusa: rodzaje

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.