Biblia

WELS

Czy niektóre grzechy są gorsze od innych?

Czy niektóre grzechy są gorsze od innych? Odkąd Bóg powołał nas do miłowania Jego oraz bliźnich jak siebie samych, każda niedoskonałość w sercu, mowie i czynie przywołuje trudne do wypełnienia Boże prawo. W 2 rozdziale swojego listu Jakub tak pisze: " Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego." Każdy z moich grzechów to bezprawny bunt przeciwko Bogu, który stworzył mnie, abym był obliczem Jego miłości na ziemi.

Każde nasze wykroczenie przeciwko tej miłości to odrzucenie celu jaki Bóg wyznaczył dla naszego życia. Każdy grzech jest więc równie zły, co dowodzi temu, że nasza natura jest zupełnie przeciwna tej jaką stworzył w nas Bóg. Dla chrześcijan jednak ta historia nie kończy się tutaj, ponieważ Bóg wybacza nam ze względu na śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna, więc żaden grzech nie staje się dla nas niewybaczalny. Jeśli wciąż żałujemy za grzechy odnajdziemy: "krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu."(1 J 1,7) Przez wiarę w Chrystusa trwamy w Bożej łasce.(Rz 5,1-2) Jednak jeśli nie zważamy na grzech zwiastuje to duchową katastrofę. Gdy stajemy się świadomi grzechu w naszym sercu, a wciąż w nim trwamy i szukamy wymówek, grozi nam wtedy powrót do czasu przed przyjęciem Chrystusa. Kiedy uparcie trwamy w grzechu oddalamy od naszego życia Ducha Świętego. Apostoł Paweł ostrzegał Rzymian: "Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie"(Rz 8,13). Właśnie trwanie w grzechu jest bardziej niebezpieczne niż słabosć czy ignorancja, za które regularnie żałujemy od razu gdy je rozpoznamy. To brzmi paradoksalnie, ale to prawda. Jeśli uznamy grzech za zło i wpadniemy w pełne łaski ramiona Zbawiciela na pewno nas nie odrzuci. W końcu umarł za nas wszystkich! Jeśli jednak uznamy grzech za zło, a wciąż będziemy się usprawiedliwiać, wprowadzi to nas ponownie w niewolę grzechu. Nie ma to jednak nic wspólnego z przyporządkowaniem grzechu do kategorii typu "duże" i "małe". Różnica polega na podejściu naszych serc do grzechu. Zadajmy sobie pytanie czy pragniemy przylec do grzechu czy do Zbawiciela?

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin

Źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers

tłumaczenie: Mikołaj Kotkowski

Szukaj

Biblia

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.