Biblia

WELS

Dzień sądu

Czy kiedy umrzemy jesteśmy od razu sądzeni, czy będziemy czekać na Dzień Sądu Ostatecznego, by dostać się do nieba? Co o tym mówi Biblia?Słowo Boże  mówi wyraźnie, że jest nam dany dostęp do chwały w chwili naszej śmierci. Wziąwszy pod uwagę to, co powiedział Jezus do nawracającego się złoczyńcy ukrzyżowanego u jego boku, dając wiarę jego wyznaniu jako kryminalisty: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju” (Łukasza 23:43). W ten sposób mówił też apostoł Paweł, na przykład w Filipian 1:21-23 – „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem (…) pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.”Pismo Święte mówi także jasno, że staniemy przed obliczem Chrystusa, by być sadzonymi w Dzień Sądu. Należy rozważyć szczegółowy opis tego wydarzenia w Mateuszu 25:31-46 albo te słowa z 2 do Koryntian 5:10 – „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym (…)”.

Odpowiedzią na to pytanie nie jest zatem „albo- albo”, tylko „i to-i to”. Najwyraźniej jesteśmy sądzeni prywatnie lub indywidualnie w momencie naszej śmierci, gdy nasze dusze są przyjęte do chwały naszego Zbawiciela. Będziemy też sądzeni w Dzień Sądu Ostatecznego z całą ludzkością, gdy nasze wskrzeszone ciała z duszą zostaną również przyjęte do chwały.

A najlepszą wiadomością oczywiście jest to, że już znamy werdykt,  polegając na Jesusie Chrystusie i radując się zbawieniem, które dla nas zdobył. Zostało nam wybaczone ! Nasze grzechy nie są liczone przeciwko nam, ponieważ wziął je na siebie Jezus i całkowicie się nimi zajął, to jest, zapłacił za nie w całości.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem materiału zamieszczonego na oficjalnej stronie Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Wisconsin - źródło : http://www.wels.net/what-we-believe/questions-answers/heaven

tłumaczenie: Natalia Neumann

Szukaj

Biblia

Czytelnia

DIDACHE

"DUCH A LITERA" - WSTĘP.

 "DUCH A LITERA" - TREŚĆ.

"KOŚCIÓŁ WYSOKI".

"MARIOLOGIA LUTERAŃSKA".

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.